Kristina Nazarevskaia, Spheres 11. Japanese watercolor on waterc