Kristina Nazarevskaia, Spheres 13. Japanese watercolor on waterc