Kristina Nazarevskaia, Spheres 14. Japanese watercolor on waterc