Kristina Nazarevskaia, Spheres 15. Japanese watercolor on waterc