Kristina Nazarevskaia, Spheres 16. Japanese watercolor on waterc