Kristina Nazarevskaia, Spheres 17. Japanese watercolor on waterc