Kristina Nazarevskaia, Spheres 18. Japanese watercolor on waterc